KONTAKT:

Sekretariát organizačného výboru:

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie

Ilkovičova 6

842 15 Bratislava

Slovenská republika

tel./ fax +421 2 602 96 436/480

email: cssm1928@gmail.com